Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de Beroepsbeoefenaar levert.

Vanaf de aanvangsdatum worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden.

De Beroepsbeoefenaar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan, hetzij vóór de aanvang van de afgesloten overeenkomst, hetzij na afloop van de overeenkomst.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE BEROEPSBEOEFENAAR

De Beroepsbeoefenaar oefent in alle onafhankelijkheid de hem toevertrouwde opdrachten op een gewetensvolle, waardige, eerlijke, trouwe en discrete manier uit. Hetzelfde geldt voor de door hem tewerkgestelde personen.

De verbintenis van de Beroepsbeoefenaar ten aanzien van de Opdrachtgever is steeds een middelenverbintenis, behoudens voor wat betreft het behalen van de wettelijke termijnen.

De Beroepsbeoefenaar is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan, noch van de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de Opdrachtgever worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen. Eindbeslissing blijft ook steeds bij de Opdrachtgever.

De Beroepsbeoefenaar is gehouden aan het beroepsgeheim dat, onder voorbehoud van zeer beperkte uitzonderingen, hem verbiedt om enig informatie omtrent de Opdrachtgever te verspreiden die hij verkrijgt ten gevolge van het verlenen van zijn diensten.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Met het oog op de uitvoering van de aan de Beroepsbeoefenaar verleende opdracht verbindt de opdrachtgever zich ertoe met hem samen te werken en hem nauwgezet, tijdig en volledig alle nodige informatie te verstrekken, conform hetgeen wordt afgesproken in het intakegesprek tussen partijen. Ter gelegenheid van het eerste intakegesprek wordt de werkwijze duidelijk toegelicht aan de Opdrachtgever.

In het geval dat de Opdrachtgever nalaat om tijdig de relevante informatie en uitleg te geven die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht, leidt dit tot de onmogelijkheid om de diensten te verlenen of te finaliseren, in welk geval de Beroepsbeoefenaar zonder voorafgaande kennisgeving het recht heeft de levering van de diensten te staken of om de overeenkomst te verbreken met onmiddellijke ingang.

De beroepsbeoefenaar zal in dergelijk geval ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en de akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van zijn opdracht. Het niet in acht nemen van de termijnen door de Opdrachtgever is voldoende om de Beroepsbeoefenaar te ontlasten van zijn verplichtingen en dit zonder enige formaliteit.

BETALING EN WANBETALING

De in de opdrachtbrief vermelde tarieven vertegenwoordigen de geleverde prestaties, dewelke zullen gefactureerd worden ofwel a) op het einde van iedere maand, ofwel b) dadelijk na aankoop van een online product.

Tijdstip en wijze van betaling:

 • Maandelijkse facturatie..
 • Overige facturatie: deze facturen zijn betaalbaar door de Opdrachtgever binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij een langere betaaltermijn schriftelijk werd toegestaan.

Procedure bij wanbetaling:

Bij niet betaling door de Opdrachtgever, zal de Beroepsbeoefenaar in eerste instantie zelf (maximaal) drie betaalherinneringen (brieven) sturen met verzoek aan de Opdrachtgever om het openstaande saldo aan te zuiveren. Bij de tweede en derde betaalherinnering zal een forfaitaire kost van 10,00 euro per brief aangerekend worden.

Komt hier geen enkele reactie op binnen de vooropgestelde termijn, zal de Beroepsbeoefenaar het dossier uit handen geven voor verdere juridische opvolging met extra kosten voor de Opdrachtgever tot gevolg, zoals hierna vermeld.

In geval van niet-betaling van de bedragen die verschuldigd zijn, behoudt de Beroepsbeoefenaar zich het recht voor de overeenkomst te verbreken of zijn prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is aangezuiverd.

Bij gebreke aan integrale betaling binnen de voorziene betaaltermijn is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van één procent per maand, te rekenen vanaf de vervaldag, waarbij elke begonnen kalendermaand wordt aangerekend voor een volledige maand.

Naast de voorziene verwijlinteresten zal de Opdrachtgever ook een vergoeding aangerekend worden als forfaitaire terugbetaling voor de gemaakte administratie- en inningskosten ter invordering van de verschuldigde bedragen, bestaande uit een forfaitaire vergoeding ten belope van 10 % op het totaal openstaande bedrag, met een minimum van 50,00 euro. Voormeld bedrag is te vermeerderen met de werkelijk gemaakte kosten voor de inschakeling van derden teneinde de minnelijke of gerechtelijke invordering van de gevorderde bedragen te bekomen.

Ingeval van wanbetaling of in geval de Opdrachtgever een gerechtelijk akkoord aanvraagt, gedagvaard wordt in faillissement of uitstel van betalingen aanvraagt en indien de betaling van facturen twijfelachtig wordt, verliest de Opdrachtgever door het feit zelf het voordeel van langere betaaltermijnen die hem/haar zouden zijn toegestaan. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de administratieve vergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met het openstaande saldo van de factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen eerst worden verrekend.

Protest:

Indien de Opdrachtgever een factuur geheel of deels betwist, dient dit schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van verzending van de ereloonnota/factuur. Na voormelde termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Enkel een uitdrukkelijk gemotiveerd protest wordt in aanmerking genomen. Het louter betwisten zonder enige opgave van een reden is ongeldig en dus zonder gevolg.

DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Duur

 • Recurrente opdrachten (= de opdrachten die bestaan uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd): de overeenkomst wordt geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan op de aanvangsdatum zoals vermeld op de getekende opdrachtbrief.
 • Niet-recurrente opdrachten (afzonderlijke opdrachten, andere dan deze hiervoor vermeld): behoudens andersluidende afspraken wordt de overeenkomst met betrekking tot niet-recurrente opdrachten voor bepaalde duur gesloten en eindigt deze door de uitvoering van de dienst.

Einde

De Beroepsbeoefenaar en de Opdrachtgever kunnen onderhavige overeenkomst op elk ogenblik opzeggen door middel van een ter post aangetekende opzeggingsbrief.

Beëindiging van de overeenkomst mits vooropzeg;

Er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van één maand, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van verzending van de aangetekende brief.

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Beëindiging van de overeenkomst zonder opzegtermijn;

De overeenkomst kan opgezegd worden zonder opzegtermijn in volgende gevallen:

 1. mits schriftelijk akkoord van de partijen om een einde te maken aan de overeenkomst en dit zonder vooropzeg;
 • indien er zich omstandigheden voordoen die in hoofde van één van de partijen de stopzetting van de contractuele relatie rechtvaardigen:
 • wanneer de verderzetting van de overeenkomst de Beroepsbeoefenaar in een met de deontologische, professionele en wettelijke normen tegenstrijdige positie brengt;
 • indien één van de partijen zich schuldig maakt aan strafrechtelijke feiten;
 • in geval van een wezenlijke en aanhoudende inbreuk op de bepalingen van onderhavige overeenkomst, die onherstelbaar is of die, indien ze herstelbaar is, niet hersteld is binnen de 30 kalenderdagen na een verzoek in die zin;
 • in geval van insolventie of indien een partij niet in staat is haar schulden te betalen of een bewindvoerder of een vereffenaar heeft aangewezen gekregen, of een vergadering van schuldeisers samenroept of, om welke reden ook zijn/haar activiteiten stopzet;
 • mits betaling van een opzegvergoeding die overeenstemt met de erelonen verschuldigd voor de duur van de opzegtermijn (1 maal de maandelijkse ereloonnota). Bij afwijking van maandelijkse facturatie (driemaandelijks/jaarlijks/uurtarificatie), zal deze opzegvergoeding geprorateerd worden tot gelijkstemming met één maandelijkse ereloonnota.

AANSPRAKELIJKHEID

De Beroepsbeoefenaar verleent de diensten met gepaste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen. De Beroepsbeoefenaar is enkel aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen, rechtsleer en rechtspraak, in voege op het tijdstip van de uitvoering van de opdracht.

De te leveren diensten zijn, behoudens het behalen van de wettelijke en administratieve termijnen, inspanningsverbintenissen. De Beroepsbeoefenaar kan enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van bewezen nalatig handelen, opzettelijke fout of bedrog. Eindverantwoordelijkheid en -beslissing van implementatie ligt steeds bij de opdrachtgever. De Beroepsbeoefenaar stelt zich op als adviseur. 

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, zal elke vordering, steunend op of in verband met de overeenkomst , enkel geldig kunnen aanhangig gemaakt worden binnen drie jaar vanaf de daad of het verzuim dat tegen de Beroepsbeoefenaar wordt ingeroepen.

De aansprakelijkheid van de Beroepsbeoefenaar is beperkt tot drie keer de gefactureerde en betaalde honoraria voor de diensten die tot aansprakelijkheid aanleiding geven en maximaal tot de bedragen en de dekkingen die opgenomen zijn in de modelpolis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid.

De Beroepsbeoefenaar is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die op om het even welke wijze is veroorzaakt door of in verband met frauduleuze of nalatige handelingen of verzuimen, valse verklaringen of niet-nakomingen vanwege de Opdrachtgever of vanwege enige derde partij.

De Beroepsbeoefenaar is geenszins aansprakelijk voor de professionele tekortkomingen en vergissingen die, vóór de inwerkintreding van onderhavige overeenkomst door de voorgaande adviseur of door om het even wie mochten zijn begaan.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen is de Beroepsbeoefenaar in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit a) een verlies van winst, goodwill, commerciële opportuniteiten of verwachte kostenbesparingen of voordelen en b) een indirect verlies of schade.

Geen enkele partij zal aansprakelijk zijn ten aanzien van de andere wanneer de niet-nakoming van haar verbintenissen het gevolg is van omstandigheden die buiten haar redelijke controle liggen (= overmacht).

PRIVACY

De Beroepsbeoefenaar streeft ernaar zich te houden aan de Wetgeving inzake Gegevensbescherming wanneer deze informatie verwerkt in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in uitvoering van de overeenkomst.

De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de Beroepsbeoefenaar zijn/haar persoonlijke gegevens, alsmede de persoonlijke gegevens van zijn/haar vertegenwoordigers/werknemers en bestuurders mogen gebruiken voor het verlenen van diensten evenals voor diverse zakelijke doeleinden en dat wij de persoonlijke gegevens mogen delen met elke lokale entiteit binnen ons netwerk, evenals met de dienstverleners op wie de Beroepsbeoefenaar beroep doet.

De Opdrachtgever verbindt er zich toe om zijn/haar vertegenwoordigers/werknemers en bestuurders op de hoogte te brengen van de verwerking van hun persoonsgegevens voor de voormelde doeleinden. De Opdrachtgever maakt zich sterk dat hij de toestemming van deze personen bekomen heeft waarvan de persoonsgegevens door de Beroepsbeoefenaar verwerkt worden.

NIET-CONCURRENTIE

Tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van twaalf maanden volgend op de beëindiging van de diensten, zal de Opdrachtgever geen enkele medewerker, waarmee de Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst contact heeft gehad, rechtstreeks of onrechtstreeks weglokken of afwerven.

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een schadevergoeding te betalen aan de Beroepsbeoefenaar overeenstemmend met de werkelijk geleden schade.

AUTEURSRECHTEN

De Beroepsbeoefenaar behoudt zich het auteursrecht voor op alles wat hij ontwikkelt en aflevert tijdens deze opdracht (documenten, adviezen en dergelijke meer, inclusief deze in elektronisch vorm). Deze blijven eigendom van de Beroepsbeoefenaar en mogen door de Opdrachtgever niet worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de Beroepsbeoefenaar.

DIVERSE BEPALINGEN

Geen enkele afstand van enige bepaling van de overeenkomst zal uitwerking hebben, tenzij die schriftelijk is opgesteld en ondertekend door de partij die afstand doet.

Elke wijziging van de overeenkomst zal slechts gevolgen hebben, indien zij schriftelijk is overeengekomen en door elke partij is ondertekend.

Indien enige bepaling van de overeenkomst, geheel of deels, ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal de desbetreffende bepaling worden geacht geen deel van de overeenkomst uit te maken. In geen geval zullen de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige delen van de overeenkomst worden aangetast. De partijen zullen bovendien onmiddellijk en ter goede trouw onderhandelingen aanvatten om de ongeldig verklaarde bepaling door een andere geldige en afdwingbare bepaling te vervangen waarvan de rechtsgevolgen het nauwst aansluiten op die van de ongeldige of onafdwingbare bepaling.

Geschillenregeling:

De Beroepsbeoefenaar en de Opdrachtgever moeten elkaar hun grieven steeds schriftelijk en voorafgaandelijk mededelen met het oog op het pogen te komen tot een minnelijke regeling.

In het geval dat de poging tot verzoening geen positieve uitkomst tot gevolg heeft gehad, zal de betwisting onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel vallen.

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

De taal van de rechtspleging is de Nederlandse taal.

Privacybeleid

Algemeen

Privacy is voor KMO coach een belangrijk gegeven. Hij waakt er dan ook over om uw persoonsgegevens maximaal te beschermen. Voor het uitvoeren van haar taken, alsook voor de werking van haar website, heeft KMO coach evenwel bepaalde gegevens van de klant/gebruiker nodig. In deze Privacy Verklaring wordt een overzicht gegeven van wat KMO coach met deze gegevens doet en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is. Tevens worden de rechten opgesomd die u als betrokkene met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan laten gelden.

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies worden gebruikt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan KMO coach, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring.

De Privacy Verklaring kan op ieder ogenblik worden herwerkt en geüpdatet. Zo onder meer om aan de geldende privacywetgeving tegemoet te komen. De geüpdatete verklaring wordt van kracht van zodra ze op de hierna vermelde website van KMO coach te raadplegen is.

De verantwoordelijke voor de verwerking:

De Besloten Vennootschap 'Point Virgule Consulting BV', met zetel te 1840 Londerzeel, Boskantstraat 35 en ondernemingsnummer 0770.467.535.

Hoofdactiviteiten: bedrijfsconsultancy

Website: www.deKMOcoach.be

E-mail: ellen@deKMOcoach.be

Artikel 1: Wettelijk kader

KMO coach leeft de 'Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens' na, evenals de wijzigingen aan deze wet en tevens de anti-spambepalingen.

Middels huidige 'Privacy Verklaring' stelt KMO coach zich in regel met de 'Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG', ook 'GDPR-Verordening' genoemd.

Artikel 2: Vergaring persoonsgegevens

KMO coach kan jouw persoonsgegevens op volgende manieren vergaren:

 • Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie;
 • Categorie 2: bij het maken van een afspraak via de website of anderszins (per telefoon of e-mail);
 • Categorie 3: bij het uitvoeren van de overeenkomst/opdracht voor de klant;
 • Categorie 4: via cookies.

Artikel 3: Welke persoonsgegevens?

KMO Coach verwerkt volgende persoonsgegevens:

 • Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie:
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Internet browser en apparaat type;
 • Gegevens over uw activiteiten op de website van KMO coach (bezochte pagina's en dergelijke);
 • Categorie 2: bij het maken van een afspraak via de website of anderszins (per telefoon of e-mail);
 • Categorie 3: bij het uitvoeren van de overeenkomst/opdracht voor de klant;
 • Persoonsgegevens: kopie identiteitskaart, voornaam en achternaam, geboorteplaats en geboortedatum;
 • Adresgegevens: straat, huisnummer en/of busnummer, postcode, gemeente, land;
 • Contactgegevens: telefoonnummer en/of gsm-nummer en e-mailadres;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, naam rekeninghouder, BIC code;
 • Categorie 4: via cookies:

Zie hierna onder artikel 9.

Artikel 4: Doeleinden van de verwerking

 • : bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie:

Voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als legitieme belangen van KMO coach om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 • : bij het maken van een afspraak via de website of anderszins (per telefoon of e-mail);

Voor het praktisch organiseren en inplannen van een afspraak met KMO coach, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd en jouw uitdrukkelijke toestemming.

 • : bij het uitvoeren van de overeenkomst/opdracht voor de klant;

Voor het uitvoeren van de overeenkomst, met als rechtsgrond het verstrekken van de diensten die tussen u en KMO coach contractueel vastgelegd zijn.

 • : via cookies:

Voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als legitieme belangen van KMO coach om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Artikel 5: Doorgifte aan derden

KMO coach zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behoudens:

 • indien u hier expliciet toestemming voor gegeven heeft;
 • indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteiten van KMO coach (bijvoorbeeld betaalproviders, serviceproviders,…);
 • ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving (bijvoorbeeld op vraag van de belastingadministratie);
 • bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van KMO coach aan een andere entiteit, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien KMO coach failliet gaat;

In voormelde gevallen zal KMO coach in alle redelijkheid pogen je van tevoren te informeren en enkel die gegevens door te geven die strikt noodzakelijk zijn, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 6: Duur van de verwerking

KMO coach zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke termijn voorschrijft of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld.

Artikel 7: Uw rechten

 • Recht van toegang en inzage

Je hebt recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat KMO coach van jouw persoonsgegeven maakt.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je hebt steeds het recht te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Je erkent evenwel dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing (commerciële doeleinden). In dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door KMO coach verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

Je kan uw rechten uitoefenen door KMO coach te contacteren:

 • hetzij per mail: ellen@deKMOcoach.ve
 • hetzij per brief: naar het adres te 1840 Londerzeel, Boskantstraat 35.

KMO coach houdt zich eraan zo snel als mogelijk te reageren op uw verzoek.

Daarnaast beschik je ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

Je kan tevens een voorziening voor een burgerlijke rechtbank (vordering tot schadevergoeding) instellen indien je schade zou lijden als gevolg van een foutieve verwerking van jouw persoonsgegeven.

Artikel 8: Beveiligingsmaatregelen en aansprakelijkheid

KMO coach stelt alles in het werk om uw gegevens te beschermen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. KMO coach neemt daarom verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging te waarborgen. Dit betreft een inspanningenverbintenis. KMO coach kan enkel aansprakelijk zijn in geval van bewezen nalatigheid, opzettelijke fout of bedrog.

In geen geval kan KMO coach aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een nalatig handelen door uzelf bij het verstrekken van uw persoonsgegevens. Je dient te allen tijde zelf de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website van op jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

In geen geval kan KMO coach aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Artikel 9: Cookie Policy

9.1. Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Cookies zijn kleine bestanden uitgezonden door de server van KMO coach en geplaatst op de harde schijf van uw computer. Cookies worden gebruikt om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt om je een betere gebruikservaring te bieden wanneer je de website bezoekt en laat KMO coach ook toe haar website te optimaliseren.

Deze cookie policy geeft duidelijke en volledige informatie over de cookies die de website van KMO coach gebruikt en hun doel.

9.2. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 • Functionele of technisch noodzakelijke cookies:

Dit zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dit type cookie is noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen, met als doel de website te optimaliseren. Deze cookies zorgen er onder meer ook voor dat je toegang hebt tot bepaalde delen van de website. Als je deze cookies weigert, kan het zijn dat sommige delen van de website niet zullen werken of alleszins niet optimaal zullen werken.

 • Andere cookies (vb.: analytische cookies, advertisement/marketing cookies):

Met analyserende cookies wordt kennis opgedaan teneinde de gebruiksnavigatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat gebruikers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben. Deze cookies houden bij hoe vaak u de website bezoekt, welke zoekmotor en zoekterm u gebruikt, op welke link u klikt, hoe lang u de website bezoekt. Deze gegevens laten toe om op anonieme wijze statistieken bij te houden omtrent het websitegebruik door de bezoekers.

Advertisement/marketing cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden, om jou persoonlijke berichten toe te sturen, advertenties en promoties. Denk maar nieuwsbrieven of aanbiedingen via partnersites of op sociale media (Facebook, Instagram, Pinterest). Deze cookies zien welke producten je bekijkt. De data worden gebruikt om je relevante inhoud en advertenties te laten zien.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Facebook, Youtube,…) verwijst KMO coach je graag door naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: KMO coach oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

9.3. Uw toestemming

Bij je eerste bezoek aan de website van KMO coach wordt je gevraagd om de cookies al dan niet te aanvaarden. U kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kan de installatie van de cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor "Cookies weigeren".

Let wel op het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken.

U kan te allen tijde de cookie instellingen voor de website van KMO coach wijzigen via de hyperlink onderaan de website of door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen.

Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contact

Heb je vragen?

Neem dan gerust contact op met KMO coach op bovenvermelde contactgegevens.

Deze Privacy Verklaring werd opgesteld op 17 maart 2023.

***